Scroll to Top

“Suulu-war ko ning suuwar ka kuu daameng faanoo faanang kaa keh warlehto, aadangmaa teh maalula” Mandinka Proverb (The wolf says if dusk and dawn happens simultaneously, he won’t be...